Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać:

 1. Student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 2. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 3. Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na każdy rok akademicki zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek (DNiSS PM-10/1 lub DNiSS PM-10/2) wraz z: kompletem dokumentów potwierdzających rodzaj osiągnięć naukowych, artystycznych, lub sportowych / dokumentem wydanym przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października każdego roku lub do 20 marca każdego roku (dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów II stopnia od semestru letniego oraz studentów, którzy kontynuują studia II stopnia rozpoczęte od semestru letniego). W sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów podane terminy są ostateczne. Dokumenty potwierdzające rodzaj osoągnięć złożone po terminach określonych powyżej nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów student składa we właściwym dziekanacie wydziału.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie (DNiSS PM-02/S) o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku studiów;
 2. Inne załączniki wynikające z wypełniania wniosku np.:
 • Dokumenty potwierdzające odpowiedni rodzaj osiągnięć naukowych, artystycznych i/lub sportowych, o które przedstawione są poniżej odpowiednio w Tabeli 1, Tabeli 2 i Tabeli 3.
 • W przypadku laureatów olimpiady międzynarodowej, albo laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez studenta miejsce w eliminacjach lub eliminacjach centralnych.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, o którym mowa powyżej w pkt 1 i pkt 2, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zaliczył kolejny rok studiów;
 2. zaliczył w poprzednim roku akademickim wszystkie przedmioty w terminach wynikających z Zarządzenia Rektora ATH w sprawie harmonogramu roku akademickiego chyba, że niezaliczenie roku studiów zgodnie z harmonogramem wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 3. uzyskał za rok studiów średnią ocen przynajmniej 4,00 i/lub
 4. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, które przedstawione są poniżej odpowiednio w Tabeli 1 i w Tabeli 2 i/lub
 5. posiada udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, które przedstawione są poniżej w Tabeli 3.

Średnią ocen oblicza się zgodnie z Regulaminem Studiów w ATH z dokładnością do 0,01. W średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe.

Studentowi, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia realizował zgodnie z programem studiów seminarium dyplomowe, do przyznania stypendium za wyniki w nauce oblicza się średnią na podstawie ocen semestru dyplomowego.

Średnia ocen uzyskana na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia musi być udokumentowana zaświadczeniem (DNiSS PM-11) wydanym przez dziekanat uczelni, w której student ukończył studia pierwszego stopnia.

Średnią ocen większą lub równą 4,00 przelicza się na punkty. Liczba uzyskanych punktów równa jest wysokości średniej ocen liczonej z dwoma miejscami po przecinku. Jeśli student uzyskał średnią ocen mniejszą niż 4,00, wówczas uzyskuje 0 pkt.

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty zgodnie z punktacją którą przedstawia poniżej Tabel 1, Tabela 2 i Tabela 3. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumuje się z zastrzeżeniem par 7 ust. 31, 35 i 40 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH.

Student może uzyskać maksymalnie po 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć, tj. naukowych, artystycznych i sportowych.

Końcowy, punktowy wynik osiągnięć studenta P ustalany jest wg wzoru:

P = śr + n + a + s

gdzie:
śr – liczba punktów uzyskanych za średnią ocen;
n – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe,
a – liczba punktów za osiągnięcia artystyczne,
s – liczba punktów za osiągnięcia sportowe.

Maksymalny punktowy wynik osiągnięć studenta (P) wynosi 20.

Na podstawie uzyskanych przez studentów punktów, komisje sporządzają dla każdego kierunku i poziomu studiów listę rankingową. Na liście rankingowej pozycję nr 1 zajmuje student o najwyższej liczbie punktów. Kolejne niższe miejsca zajmują studenci o malejącej liczbie punktów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów uzyskało tę samą liczbę punktów wówczas studenci ci uzyskują wspólny numer na liście rankingowej.

W przypadku, gdy przekroczony zostanie limit procentowy o którym mowa w par 7 ust. 29 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów przez studentów, listę rankingową pomniejsza się o osoby z końca listy o najmniejszej, tej samej liczbie punktów.

Punktację za osiągnięcia naukowe przedstawia Tabela 1.

Lp.

Rodzaj osiągnięcia naukowego

Liczba punktów za każde pojedyncze osiągnięcie

1

Artykuł naukowy w czasopiśmie wymienionym w części A lub C wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (autorstwo lub współautorstwo)

3,00

2

Artykuł naukowy w języku obcym w czasopiśmie wymienionym w części B wykazu czasopism naukowych  MNiSW (autorstwo lub współautorstwo)

1,00

3

Artykuł naukowy w języku polskim w czasopiśmie wymienionym w części B wykazu czasopism naukowych  MNiSW (autorstwo lub współautorstwo)

0,80

4

Artykuł naukowy w j. polskim lub obcym opublikowany w innym czasopiśmie naukowym (autorstwo lub współautorstwo)

0,50

5

Recenzowana publikacja książkowa w języku obcym  (autorstwo lub współautorstwo)

4,00

6

Recenzowana publikacja książkowa w języku polskim  (autorstwo lub współautorstwo)

2,00

7

Rozdział w książce recenzowanej w j. obcym (autorstwo lub współautorstwo)

1,50

8

Rozdział w książce recenzowanej w j. polskim (autorstwo lub współautorstwo)

1,00

9

Publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym

0,50

10

Referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

0,70

11

Referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej

0,50

12

Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję międzynarodową

0,60

13

Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję ogólnopolską

0,40

14

Nagroda lub wyróżnienie w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej

0,80

15

Nagroda lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej

0,70

16

Udokumentowany udział w projektach badawczych, grantach wynikający ze współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej lub inną uczelnią z wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy. 

1,50

17

Dokonanie i zgłoszenie w urzędzie patentowym RP wynalazku, wzoru naukowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

2,00

18

Członkostwo w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej

0,70

19

Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim

0,50

20

Organizacja obozu naukowego o zasięgu ogólnopolskim

0,50

* Definicja obozu naukowego o zasięgu ogólnopolskim
Przez obóz naukowy o zasięgu ogólnopolskim rozumie się przedsięwzięcie zorganizowane przez koło naukowe lub inną studencką grupę inicjatywną, które odbywa się  poza siedzibą Uczelni w okresie co najmniej pięciu dni. W wydarzeniu tym biorą udział studenci z innych uczelni. Obóz powinien posiadać program naukowy, opiekuna naukowego, dokumentację wskazującą na zrealizowanie programu naukowego.

W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe wymienione w pozycjach 10-13 tabeli 1 i uzyskane w zakresie tego samego tematu, punktów nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę najwyżej punktowane osiągnięcie.

Zasady potwierdzania osiągnięć naukowych wymienionych w tabeli 1 są następujące:

 1. rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 1-9 tabeli 1: a) kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany), lub b) zaświadczenie wydawcy;
 2. rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 10-13 tabeli 1: a) materiały pokonferencyjne - kopia stron zawierających publikowane streszczenia referatów i posterów z nazwiskiem autora, tytułem wystąpienia, nazwą i terminem konferencji,  lub b) zaświadczenie organizatora;
 3. rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 14-15 tabeli 1: a) dyplom, lub b) zaświadczenie organizatora;
 4. rodzaj osiągnięcia wymienionego w pozycji 16 tabeli 1: a) zaświadczenie kierownika programu lub projektu, lub b) zaświadczenie dziekana;
 5. rodzaj osiągnięć wymienionego w pozycji 17 tabeli 1: a) wyciąg z ewidencji patentowej, lub b) zaświadczenie kierownika zespołu;
 6. rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 18-20 tabeli 1: potwierdzenie opiekuna naukowego lub organizatora konferencji/obozu, z opisem zaangażowania (rodzaj obowiązków);
 7. rodzaj osiągnięcia wymienionego w pozycji 20 tabeli 1: a) dyplom, lub b) zaświadczenie organizatora.

Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawiana Tabela 2.

Lp.

Rodzaj osiągnięcia artystycznego

Liczba punktów za każde pojedyncze osiągnięcie

A1.

Indywidualna publikacja dzieł artystycznych (album, płyta, tomik poezji  itp.)

3,00

A2.

Zespołowa publikacja dzieł artystycznych (album, płyta)

1,50

B1.

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie  międzynarodowym - indywidualnie

2,00

B2.

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie międzynarodowym – zespołowo

1,00

B3.

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim - indywidualnie

1,00

B4.

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim - zespołowo

0,50

B5.

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie lokalnym lub uczelnianym - indywidualnie

0,50

B6.

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie lokalnym lub uczelnianym - zespołowo

0,20

C1.

Organizacja wystaw, festiwali lub przeglądów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej

0,50

C2.

Organizacja wystaw, festiwali lub przeglądów o randze lokalnej i uczelnianej

0,20

C3.

Czynny udział w imprezach o charakterze promocyjnym, budujących pozytywny wizerunek Uczelni, np. Festiwal Nauki i Sztuki, Dni Otwarte, Dziewczyny na Politechniki, krajowe rozgrywki sportowe, Noc Naukowców, wykłady dla szkół średnich (za udział w każdej z imprez)

0,20

Za osiągnięcie artystyczne uznaje się osiągnięcie w zakresie: literatury, malarstwa, grafiki, rzeźby, sztuki użytkowej, fotografii, filmu, teatru, muzyki i tańca.

Punktów za osiągnięcia artystyczne o tej samej tematyce, prezentowanych w pozycjach
B1-B6 tabeli 2, nie sumuje się. Należy wybrać jedno najwyżej punktowane.

Zasady potwierdzania osiągnięć artystycznych wymienionych w tabeli 2 są następujące:

 1. rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach A1-A2 tabeli 1: a) zaświadczenie wydawcy, lub b) kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany);
 2. rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach B1-B6 tabeli 2: a) dyplom, certyfikat, lub b) zaświadczenie organizatora;
 3. rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach C1-C2 tabeli 1: potwierdzenie kierownika artystycznego lub głównego organizatora z opisem zaangażowania (rodzajem obowiązków);
 4. rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycji C3: potwierdzenie głównego organizatora z opisem zaangażowania.

Punktację za osiągnięcia sportowe przedstawia Tabela 3.

Lp.

Osiągnięcia sportowe – ranga zawodów

Punktacja za uzyskane miejsce

miejsce
1

miejsce
2

miejsce
3

miejsce
4

miejsce
5

udział

1.

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy lub Uniwersjada

5,00

4,90

4,80

4,70

4,60

4,00

2.

Akademickie Mistrzostwa Świata lub Akademickie Mistrzostwa Europy

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

3,00

3.

Mistrzostwa Polski

4,00

3,90

3,80

3,70

3,60

2,50

4.

Akademickie Mistrzostwa Polski

3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

0,50

5.

Akademickie Mistrzostwa Śląska (indywidualnie)

3,00

2,90

2,80

-

-

-

6.

Akademickie Mistrzostwa Śląska (zespołowo)

2,50

2,40

2,30

-

-

-

7.

Czynny udział w grach zespołowych I i II ligi

-

-

-

-

-

1,50

8.

Czynny udział w grach zespołowych III ligi

-

-

-

-

-

1,00

Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).
Rodzaje osiągnięć wymienione w tabeli 3 odnoszą się do zawodów tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych.
W danej dyscyplinie sportowej student uzyskuje punkty wyłącznie za jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe.
Osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych sumuje się (z zastrzeżeniem par 7 ust. 22 i 40 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH).
Osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym potwierdzane są zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego.
Osiągnięcia w ramach sportu akademickiego potwierdzane są przez właściwe środowiskowe organizacje Akademickiego Związku Sportowego.
 

W roku akademickim rozpoczynajacym się od semestru zimowego o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również, student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Student ten może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. jest laureatem olimpiady międzynarodowej i posiada dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez studenta miejsce w eliminacjach lub
 2. jest laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim (wykaz olimpiad przedmiotowych przedstawiony jest poniżej) i posiada dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez studenta miejsce w eliminacjach centralnych lub
 3. jest finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim (wykaz olimpiad przedmiotowych przedstawiony jest poniżej) i posiada dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez studenta miejsce w eliminacjach centralnych.

Z uprawnień określonych powyżej mogą korzystać laureaci i finaliści jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości - niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.
Wykaz olimpiad przedmiotowych o zasiągu ogólnopolskim:

 1. Olimpiada Biologiczna;
 2. Olimpiada Chemiczna;
 3. Olimpiada Filozoficzna;
 4. Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna;
 5. Olimpiada Fizyczna;
 6. Olimpiada Historyczna; Ogólnopolska Olimpiada Historyczna;
 7. Olimpiada Wiedzy Historycznej;
 8. Olimpiada Informatyczna;
 9. Olimpiada Matematyczna;
 10. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym;
 11. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie;
 12. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
 13. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego;
 14. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego;
 15. Olimpiada Języka Francuskiego;
 16. Olimpiada Języka Rosyjskiego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: Szczegółowy regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  ATH [pobierz]

14 styczeń 2019
Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019

 Naczelna Organizacja Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie ogłosiła piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Techniki FSNT - NOT 2018/2019.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Konferencji  e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education)

Czytaj dalej >