Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stypendium socjalne dla doktoranta

Stypendium socjalne może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-07) złożony w dziekanacie wydziału wraz z kompletem wymaganych dokumentów, potwierdzających dochody doktoranta oraz członków rodziny doktoranta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium (z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1-3 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH) dla semestru zimowego w terminie do dnia 20 października każdego roku, a dla semestru letniego do dnia 20 marca każdego roku. Złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego bez wyrównania za poprzedni miesiąć. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (DNiSS PM-02/D) o niepobieraniu stypendium socjalnego na więcej niż jednym kierunku studiów.

Ponadto doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Doktorant ten może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki.

Do przyznawania stypendium socjalnego dla doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów [pobierz].

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowy regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH [pobierz]

14 styczeń 2019
Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019

 Naczelna Organizacja Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie ogłosiła piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Techniki FSNT - NOT 2018/2019.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Konferencji  e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education)

Czytaj dalej >