Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stypendium socjalne dla studenta

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-01) złożony w dziekanacie wydziału wraz z kompletem wymaganych dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium (z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1-3 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH)  dla semestru zimowego w terminie do dnia 20 października każdego roku, a dla semestru letniego do dnia 20 marca każdego roku.  Złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów student może złożyć pod warunkiem uzyskania rejestracji na określony semestr. W przypadku złożenia wniosku bez uzyskanej rejestracji, wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania do czasu uzyskania rejestracji. Zatem prawo do stypendium ustala się od miesiąca uzyskania rejestracji.

Ponadto student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student ten może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki.

Wniosek, powinien zawierać dane dotyczące:

 • studenta, w tym: imię i nazwisko, nr albumu, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj, kierunek, rok i semestr studiów, numer rachunku bankowego;
 • małżonka studenta, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL -  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa, stan cywilny;
 • rodziców studenta, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia,  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa, stan cywilny;
 • dzieci pozostających na utrzymaniu studenta oraz rodziców studenta w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożamość, stopień pokrewieństwa, stan cywilny.

Do wniosku, należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:
  -   dochodu;
  -  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu;
  -  należnego podatku;
 • zaświadczenia (DNiSS PM-03wraz z Klauzulą informacyjną) lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów nie podlegajacych opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • oświadczenia (DNiSS PM-04wraz z Klauzulą informacyjną) o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwierające w szczególności informacje o:
  -  wysokości dochodu;
  -  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne;
  -  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  -  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;
  -  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium, w tym:
  -  prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  -  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
  -  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  -  zaświadczenie, albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;
  -  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowaczy, oraz o okresach zatrudnienia;
  -  zaświadczenie lub oświadczenie (DNiSS PM-18wraz z Klauzulą informacyjną) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  -  oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców;
  -  oświadczenie (DNiSS PM-02/S) o niepobieraniu stypendium socjalnego na więcej niż jednym kierunku studiów;
  -  inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości stypendium będącego przedmiotem wniosku.

Student w zależności od indywidualnej sytuacji, może:

 • ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców studenta jeśli spełnia jeden z warunków  wskazanych poniżej w pkt 1 lub w pkt 2;  lub
 • pozostawać na utrzymaniu  rodziców.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców:
1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Student, który nie spełnia jednego z warunku, o których mowa powyżej w pkt 1 lub pkt 2, pozostaje na utrzymaniu rodziców, a jego dochody wynikają z dochodów rodziny lub innych dochodów.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegana się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli
  26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzjącym przyznanie stypendium lub po tym roku, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek (DNiSS PM-05) studenta na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.

  W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzjącym przyznanie stypendium lub po tym roku, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek (DNiSS PM-06) studenta na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się powiększonego o uzyskany dochód.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowy regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów [pobierz

14 styczeń 2019
Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019

 Naczelna Organizacja Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie ogłosiła piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Techniki FSNT - NOT 2018/2019.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Konferencji  e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education)

Czytaj dalej >