Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stypendia dla doktorantów ATH semestr zimowy
roku akademickiego 2018/2019

Dktorant może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1.  Stypendium socjalnego;
2.  Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3. Stypendium dla najlepszych doktorantów;
4.  Zapomogi.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 22 października 2018r. Złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc. 


Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z: kompletem dokumentów 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018r. 

W sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów powyższy termin jest ostateczny. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku.

Wysokości stypendiów oraz wysokość dochodu uprawniająca doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, zostaną ustalone w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów i podane do wiadomości w miesiącu październiku 2018r. Decyzja podjęta będzie w ramach środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów będących w dyspozycji Uczelni.

1. Stypendium socjalne - ma prawo otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wiosek (DNiSS PM-7) złożony do Dziekana Wydziału. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (DNiSS PM-02/D) o nie  pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich oraz w przypadku przedstawiania dochodów członków rodziny doktoranta również potwierdzenie odbioru przez nich klauzuli informacyjnej (wzór dokumentu) w sprawie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb postępowania w sprawie pomocy materialnej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ponadto, stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej doktorantowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Stypendium specjalnedla osób niepełnosprawnych - jest przyznawane niezależnie od dochodu w rodzinie doktoranta i stypendium socjalnego, wyłącznie na podstawie wniosku (DNiSS PM-08) i orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek doktorant składa do Dienana Wydziału, do wniosku należy dołączyć oświadczenie (DNiSS PM-02/D) o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich.

3. Stypendium dla najlepszych doktorantów – jest przyznawane na wniosek (DNiSS PM-13) doktoranta przez Rektora. Wniosek doktorant składa w Dziekanacie Wydziału. Do wniosku należy dołączyć  oświadczenie druk (DNiSS PM-02/D) o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

1. na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

2. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

3. Zapomoga– może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-09) złożony do  Dziekana Wydziału.
 
Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez cały okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługują.
 
 WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowe informacje dotyczące ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH.

14 styczeń 2019
Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019

 Naczelna Organizacja Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie ogłosiła piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Techniki FSNT - NOT 2018/2019.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Konferencji  e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education)

Czytaj dalej >