Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stypendia dla studentów ATH -  semestr zimowy
roku akademickiego 2018/2019

 

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:
1.  Stypendium socjalnego;
2.  Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4.  Zapomogi.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 22 października 2018r. Złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów, zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających rodzaj osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych / dokumentem wydanym przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady w nieprzekraczalnym terminie do  22 października 2018r.
W sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów powyższy termin jest ostateczny. Dokumenty potwierdzające rodzaj osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych złożone po tym terminie nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku.
 
Wysokości stypendiów oraz wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, zostaną ustalone w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów i podane do wiadomości w miesiącu październiku 2018r. Decyzja podjęta będzie w ramach środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów będących w dyspozycji Uczelni.

1. STYPENDIUM SOCJALNEma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-01) złożony do Wydziałowej Komisji Stypendialnej wraz z kompletem dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium z zastrzeżeniem § 4 pkt 6 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na innych kierunkach studiów druk (DNiSS PM-02/S) oraz w przypadku przedstawiania dochodów członków rodziny studenta również potwierdzenie odbioru przez nich klauzuli informacyjnej (wzór dokumentu) w sprawie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb postępowania w sprawie pomocy materialnej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Ponadto, stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane niezależnie od dochodu w rodzinie studenta i stypendium socjalnego, wyłącznie na podstawie wniosku studenta (DNiSS PM-08)  i orzeczenia o niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć  oświadczenie o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na innych kierunkach studiów druk (DNiSS PM-02/S).
 
3. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW – 
jest przyznawane na wniosek (DNiSS PM-10/1 lub DNiSS PM-10/2studenta przez Odwoławczą Komisję Stypendialną. Wniosek ten student składa do Zespołu ds. stypendium dla najlepszych studentów właściwego wydziału. Do wniosku należy dołączyć  następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o nie pobieraniu świadczenia pomocy materialnej na innych kierunkach studiów druk (DNiSS PM-02/S);
2) Inne załączniki wynikające z wypełnienia wniosku np.: dokument potwierdzający osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne i/lub sportowe, które przedstawione są we wniosku odpowiednio w Tabeli 1, w Tabeli 2 i w Tabeli 3.
3) W przypadku, laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez studenta miejsce w eliminacjach lub eliminacjach centralnych.


4. ZAPOMOGA – może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-09) złożony do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

 
WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowe informacje dotyczące ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH.

14 styczeń 2019
Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT 2018/2019

 Naczelna Organizacja Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie ogłosiła piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Techniki FSNT - NOT 2018/2019.

Czytaj dalej >
14 styczeń 2019
VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Konferencji  e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education)

Czytaj dalej >