Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2019/2020
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Zasady wystawiania FV za studia I i II stopnia

Kwestura ATH informuje o zasadach i terminach wystawiania faktur VAT za studia.

Wystawianie faktur VAT

Faktura VAT, dokumentująca opłatę za studia, może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej, tj. podmiot, z którym Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zawarła umowę na świadczenie tej usługi.
W związku z powyższym podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury może być tylko student.

W przypadku dokonania zapłaty kosztów studiów na rzecz uczelni przez pracodawcę, faktura będzie wystawiona na studenta jako nabywcę usługi, a pracodawca będzie figurował jako płatnik tej faktury. Jeżeli pracodawca będzie refundował studentowi poniesione przez niego wydatki za czesne, to w takim przepadku faktura może być wystawiona na studenta jako nabywcę
i płatnika tej usługi (w tym przypadku dane zakładu pracy nie zostaną ujęte na fakturze).

Ponadto, zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.), fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, wystawia się jedynie na żądanie tych osób.

Termin wystawienia faktury VAT

Faktury VAT nie mogą być wystawiane w dowolnym terminie. Zgodnie z par. 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 212 poz. 1337) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem par. 10-12. W sytuacji, gdy zapłata za towar lub usługę jest dokonywana częściowo, np. w ratach lub zaliczkowo, fakturę VAT powinno się wystawić w terminie 7 dni od daty otrzymania raty lub zaliczki (wpłatę czesnego za studia traktujemy jako zaliczkę). Przez datę otrzymania raty lub zaliczki należy rozumieć dzień zaksięgowania środków na indywidualnym rachunku bankowym studenta.

W związku z powyższym faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na żądanie studenta zgłoszone mailowo ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie do Kwestury ATH (bud. B pok. 17) w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty. W zgłoszeniu prosimy podać swoje dane (imię i nazwisko, wydział, nr albumu), semestr, którego dotyczyła opłata, i wysokość fakturowanej kwoty oraz dane pracodawcy, jeśli był on płatnikiem.

Dodatkowo przypominamy, iż terminy oraz kwoty opłat za studia zawarte są w umowie o świadczenie usługi edukacyjnej, dlatego też nie będą wystawiane tzw. faktury proforma.

12 sierpień 2019
Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 z wyłączeniem art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej student może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne;
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. Zapomogi;
  4. Stypendium rektora.
Czytaj dalej >
12 sierpień 2019
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne;
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. Zapomogi;
  4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 21 października 2019r.

Czytaj dalej >
17 czerwiec 2019
V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Ogónopolskiej Sesji Kół Naukowych w dniach 22-23 listopada 2019 roku.

Czytaj dalej >