Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stypendium rektora

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora w semestrze zimowym każdego roku akademickiego, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających – uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, a w przypadku studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - uzyskanie nagrody laureata lub finalisty olimpiady lub uzyskanie medalu w danym sporcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października. 

Natomiast student, który rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia w semestrze letnim, w tym przypadku ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora ustala się na dzień 20 marca każdego roku.

Uwaga!

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 ostateczny termin złożenia wniosku w sprawie stypendium rektora ustala się na dzień 22 marca 2021r.

W sprawie przyznania stypendium rektora powyższe terminy są terminami ostatecznymi, zarówno w sprawie złożenia wniosku jak i dokumentów potwierdzających uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych. Uzupełnianie wniosku w sprawie stypendium rektora w jakiejkolwiek postaci po dniu 20 października i  20 marca nie będzie uwzględniane.

Stypendium rektora – może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym na wniosek złożony do Rektora /Odwoławczej Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-04/1. Student studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Student studiów drugiego stopnia, który spełnił wyżej wymienione kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.

Stypendium rektora otrzymuje również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

na wniosek złożony do Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-04/2. Wykaz olimpiad przedmiotowych o zasiągu ogólnopolskim, określa odrębna Uchwała Senatu ATH.

Podstawą ustalenia punktacji za wyróżniające wyniki w nauce dla studenta, jest średnia ocen i punktacja za dodatkową aktywność.

Średnią ocen większa lub równą 4,00 przelicza się na punkty. Liczba uzyskanych punktów równa jest wysokości średniej ocen liczonej z dwoma miejscami po przecinku. Jeśli student uzyskał średnią ocen mniejszą niż 4,00, wówczas uzyskuje 0 pkt.

Średnią ocen, oblicza się zgodnie z Regulaminem Studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dokładnością do 0,01.

W średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów zakwalifikowanych przez Uczelnię jako różnice programowe.

Średnią ocen w skali, w której najwyższą oceną jest 6,00 lub 5,50 przelicza się następująco:

  1. przy skali o najwyższej ocenie 6,00 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,2;
  2. przy skali o najwyższej ocenie 5,50 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,1.

W przypadku studiów pierwszego stopnia, na których ostatni rok studiów składa się tylko z jednego semestru, do przyznania stypendium rektora bierze się pod uwagę średnią ocen tylko z ostatniego semestru studiów.

Średnia ocen uzyskana na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia musi być udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, w której student ukończył studia pierwszego stopnia.

Wyróżniające wyniki w nauce przelicza się na punkty uwzględniając średnią ocen oraz rodzaje aktywności wymienione w tabeli nr 1. Student, może uzyskać maksymalnie 10 punktów, tj. 5 punktów za średnią ocen i 5 punktów za wszystkie zaprezentowane rodzaje aktywności.

Osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym przelicza się na punkty, zgodnie odpowiednio z tabelą nr 2 tabelą nr 3 i tabelą nr 4. Student, o którym mowa w ust. 1, może uzyskać maksymalnie po 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć, tj. naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Punktowy wynik (P) osiągnięć studenta,  ustalany jest wg wzoru:

P = ww + n + a + s,

gdzie,

ww- liczba punktów uzyskanych za wyróżniające wyniki w nauce;

n – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe,

a – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia artystyczne,

s – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia sportowe.

Maksymalny punktowy wynik osiągnięć studenta (P) wynosi 25.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów uzyskało tę samą liczbę punktów, studenci ci uzyskują wspólny numer na liście rankingowej.

Jeśli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż 10, a na pierwszej pozycji listy rankingowej znalazła się więcej niż jedna osoba, stypendium nie przyznaje się z uwagi na zapis ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów.

Jeśli na kierunku studiów przekroczona zostanie liczba stypendiów określona w ust. 5 Regulaminu świadczeń dla studentów, listę rankingową pomniejsza się o osoby z końca listy o najmniejszej tej samej liczbie punktów, w przypadku uzyskania przez nich jednakowej liczby punktów.

 

Punktację za aktywności zaliczanych do wyróżniających wyników w nauce przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

L.p.

Rodzaje aktywności – wyróżniające wyniki w nauce

Liczba punktów za każde pojedyncze wyróżnienie

1

Nowe stanowisko lub program komputerowy do zajęć dydaktycznych (wraz z instrukcją laboratoryjną lub projektową)

1,00

2

Członkostwo w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej

0,70

3

Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim

0,50

4

Organizacja obozu naukowego o zasięgu ogólnopolskim*)

0,50

5

Odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr (np. ERASMUS) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, które miały zostać zrealizowane na wyjeździe

0,50

6

Praktyki lub staże zawodowe w projektach unijnych trwające minimum 14 dni z wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy

0,40

7

Aktywny udział w komisjach lub zespołach powołanych przez rektora/organ uczelni (potwierdzony zaświadczeniem przewodniczącego komisji/zespołu)

0,20

8

Aktywna praca w kole naukowym (pełnienie funkcji, organizacja zebrań)

0,20

9

Czynny udział w imprezach o charakterze promocyjnym, budujących pozytywny wizerunek uczelni, np. Festiwal Nauki i Sztuki, Dni Otwarte, Dziewczyny na Politechniki, Noc Naukowców, wykłady dla szkół średnich i inne (za udział w każdej z imprez)

0,20

*) Obóz naukowy o zasięgu ogólnopolskim oznacza przedsięwzięcie zorganizowane przez koło naukowe lub inną studencką grupę inicjatywną, które odbywa się  poza siedzibą Uczelni w okresie co najmniej pięciu dni. W wydarzeniu tym biorą udział studenci z innych uczelni. Obóz powinien posiadać program naukowy, opiekuna naukowego, dokumentację wskazującą na zrealizowanie programu naukowego.

Zasady potwierdzania rodzajów aktywności wymienionych w tabeli nr 1 są następujące:

  1. rodzaj aktywności wymienionej w pozycji 1 tabeli nr 1: a) dyplom, lub b) zaświadczenie organizatora;
  2. rodzaj aktywności wymienionych w pozycjach 2-4 tabeli nr 1: potwierdzenie opiekuna naukowego lub organizatora konferencji/obozu, z opisem zaangażowania (rodzaj obowiązków);
  3. rodzaj aktywności wymienionych w pozycjach 5-8 tabeli nr 1: a) dyplom, b) certyfikat, c) list gratulacyjny, d)  zaświadczenia, e) inne;
  4. rodzaj aktywności wymienionych w pozycji 9 tabeli 1: potwierdzenie głównego organizatora z opisem zaangażowania.

 

Punktację za osiągnięcia naukowe przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

L.p.

Rodzaj osiągnięcia naukowego

Liczba punktów
za każde pojedyncze osiągnięcie

1

Artykuł naukowy w czasopiśmie wymienionym w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (autorstwo lub współautorstwo)

3,00

2

Artykuł naukowy w j. polskim lub obcym opublikowany w innym czasopiśmie naukowym (autorstwo lub współautorstwo)

1,00

3

Recenzowana publikacja książkowa w języku obcym  (autorstwo lub współautorstwo)

4,00

4

Recenzowana publikacja książkowa w języku polskim  (autorstwo lub współautorstwo)

2,00

5

Rozdział w książce recenzowanej w j. obcym (autorstwo lub współautorstwo)

1,50

6

Rozdział w książce recenzowanej w j. polskim (autorstwo lub współautorstwo)

1,00

7

Publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym

0,50

8

Referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

0,70

9

Referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej

0,50

10

Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję międzynarodową

0,60

11

Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję ogólnopolską

0,40

12

Nagroda lub wyróżnienie w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej

0,80

13

Nagroda lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej

0,70

14

Udokumentowany udział w projektach badawczych, grantach wynikający ze współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej lub inną uczelnią z wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy

1,50

15

Dokonanie i zgłoszenie w urzędzie patentowym RP wynalazku, wzoru naukowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

3,00

W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe wymienione w pozycjach 8-11 tabeli nr 2 i uzyskane w zakresie tego samego tematu, punktów nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę najwyżej punktowane osiągnięcie.

Zasady potwierdzania osiągnięć naukowych wymienionych w tabeli nr 2 są następujące:

1) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 1-7 tabeli nr 2: a) kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany), lub b) zaświadczenie wydawcy;

2) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 8-11 tabeli nr 2: a) materiały pokonferencyjne - kopia stron zawierających publikowane streszczenia referatów i posterów z nazwiskiem autora, tytułem wystąpienia, nazwą i terminem konferencji,  lub b) zaświadczenie organizatora; 

3) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 12-13 tabeli nr 2: a) dyplom, lub b) zaświadczenie organizatora;

4) rodzaj osiągnięcia wymienionego w pozycji 14 tabeli nr 2: a) zaświadczenie kierownika programu lub projektu, lub b) zaświadczenie Uczelni;

5) rodzaj osiągnięć wymienionego w pozycji 15 tabeli nr 2: a) wyciąg z ewidencji patentowej, lub b) zaświadczenie kierownika zespołu.

 

Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

L.p.

Rodzaj osiągnięcia artystycznego

Liczba punktów za każde pojedyncze osiągnięcie

1

Indywidualna publikacja dzieł artystycznych (album, płyta, tomik poezji  itp.)

3,00

2

Zespołowa publikacja dzieł artystycznych (album, płyta)

1,50

3

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie  międzynarodowym - indywidualnie

2,00

4

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie międzynarodowym – zespołowo

1,00

5

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim - indywidualnie

1,00

6

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim - zespołowo

0,50

7

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/spektaklu o utrwalonym prestiżu artystycznym - indywidualnie

0,50

8

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/spektaklu  o utrwalonym prestiżu artystycznym - zespołowo

0,20

9

Organizacja, wystaw, festiwali lub przeglądów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej

0,50

 10

Organizacja, wystaw, festiwali lub przeglądów o randze lokalnej i uczelnianej

0,20

  11

Indywidualna prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym

0,40

  12

Zespołowa prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym

0,20

  13

Prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce
o utrwalonym prestiżu artystycznym

0,50

  14

Udział w spektaklu teatralnym, rodzaju sztuki widowiskowej (np. przedstawienie dramatyczne, opera, operetka, balet, pantomima, teatr plastyczny)

0,40

Za osiągnięcie artystyczne uznaje się osiągnięcie w zakresie: literatury, malarstwa, grafiki, rzeźby, sztuki użytkowej, fotografii, filmu, teatru, muzyki, tańca.

Punktów za osiągnięcia artystyczne o tej samej tematyce, prezentowanych w pozycjach 3-8 tabeli nr 3, nie sumuje się. Należy wybrać jedno najwyżej punktowane. 

W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia artystyczne wymienione w pozycji 14 tabeli nr 3 i uzyskane w zakresie tego samego tematu, punktów nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę osiągnięcie tylko jeden raz.

Zasady potwierdzania osiągnięć artystycznych wymienionych w tabeli nr 3 są następujące:

1) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 1-2: a) zaświadczenie wydawcy, lub b) kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany);

2) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 3-8: a) dyplom, certyfikat, lub b) zaświadczenie organizatora;

3) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 9-14: potwierdzenie kierownika artystycznego lub głównego organizatora z opisem zaangażowania (rodzajem obowiązków).

 

Punktację za osiągnięcia sportowe przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

L.p.

Osiągnięcia sportowe – ranga zawodów

Punktacja za uzyskane miejsce

miejsce

1

miejsce

2

miejsce

3

miejsce

4

miejsce

5

udział

1

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy lub Uniwersjada

5,00

4,90

4,80

4,70

4,60

4,00

2

Akademickie Mistrzostwa Świata lub Akademickie Mistrzostwa Europy

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

3,00

3

Mistrzostwa Polski

4,00

3,90

3,80

3,70

3,60

2,50

4

Akademickie Mistrzostwa Polski

3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

0,50

5

Akademickie Mistrzostwa Śląska (indywidualnie)

3,00

2,90

2,80

-

-

-

6

Akademickie Mistrzostwa Śląska (zespołowo)

2,50

2,40

2,30

-

-

-

7

Czynny udział w grach zespołowych I i II ligi

-

-

-

-

-

1,50

8

Czynny udział w grach zespołowych III ligi

-

-

-

-

-

1,00

 

Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, ze. zm.).

Rodzaje osiągnięć wymienione w tabeli nr 4 odnoszą się do zawodów tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych.

W danej dyscyplinie sportowej student uzyskuje punkty wyłącznie za jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe.

Osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych sumuje się.

Osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym potwierdzane są zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego.

Osiągnięcia w ramach sportu akademickiego potwierdzane są przez właściwe środowiskowe organizacje Akademickiego Związku Sportowego.

 

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

09 październik 2020
Legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 roku
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępnymi na stronie:
 
https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r  legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności do dnia 29 listopada 2020 roku (nie dotyczy legitymacji wydanych w roku akademickim 2020/2021 studentom pierwszego roku studiów).
Czytaj dalej >
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >
15 wrzesień 2020
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym). Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii. Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie realizacji zajęć na uczelni. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywał przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Czytaj dalej >