Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2019/2020
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Uchwały Senatu ATH

Uchwała Nr 1152/04/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik /
Uchwala-1152.pdf

Uchwała Nr 1070/04/V/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej  
Pobierz plik /
Uchwala-1070.pdf

Uchwała Nr 1058/03/V/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Techniczno- Humanistycznej
w Bielsku-Białej   Pobierz plik /
Uchwala-1058.pdf

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów
uczenia się   Pobierz plik /
Uchwala-1079.pdf

Uchwała Nr 1025/09/V/2014 z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat   Pobierz plik / Uchwala-1025.pdf


Zarządzenia Rektora ATH

Zarządzenie nr 1011/2015/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach organizacji systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

Pobierz plik / Zarządzenie-nr-1011.pdf

 Zarządzenie Nr 1004/2015/2016 z dnia 29 marca 2016r. w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów ATH w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016
Pobierz plik / Zarzadzenie-nr-1004.pdf 
 

Zarządzenie Nr 963/2015/2016  z dnia 12 października 2015 roku w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów ATH
w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Pobierz plik / Zarzadzenie-nr-963.pdf

Zarządzenie Nr 962/2015/2016  z dnia 12 października 2015 roku w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-nr-962.pdf

 

Zarządzenie Nr 953/2014/2015 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Domu Studenta ATH
Pobierz plik / Zarzadzenie-953.pdf

Zarządzenie Nr 933/2014/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 914/2014/2015 Rektora ATH z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-933.pdf

Zarządzenie Nr 924/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie opłat za realizację w języku angielskim pełnego cyklu kształcenia w roku akademickim 2015/2016
Pobierz plik / Zarzadzenie-924.pdf

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Pobierz plik / Zarzadzenie-923.pdf

Zarządzenie Nr 922/2014/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Pobierz plik / Zarzadzenie-922.pdf

Zarządzenie Nr 916/2014/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Pobierz plik / Zarzadzenie-916.pdf

Zarządzenie Nr 914/2014/2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-914.pdf

Zarządzenie Nr 913/2014/2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru o zwolnienie z obowiązku uiszczenia całości lub części opłaty za świadczone usługi edukacyjne
Pobierz plik / Zarzadzenie-913.pdf

Zarządzenie Nr 911/2014/2015 z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
Pobierz plik / Zarzadzenie-911.pdf

Zarządzenie Nr 865/2014/2015 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-865.pdf

Zarządzenie Nr 857/2014/2015 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach „pielęgniarstwo” I i II stopnia oraz „ratownictwo medyczne” I stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-857.pdf

Zarządzenie Nr 855/2014/2015 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Zarzadzenie-855.pdf

Zarządzenie nr 843/2014/2015 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wzoru oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
Pobierz plik / Zarzadzenie-843.doc


 

 
 
12 sierpień 2019
Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 z wyłączeniem art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej student może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne;
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. Zapomogi;
  4. Stypendium rektora.
Czytaj dalej >
12 sierpień 2019
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne;
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  3. Zapomogi;
  4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 21 października 2019r.

Czytaj dalej >
17 czerwiec 2019
V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Ogónopolskiej Sesji Kół Naukowych w dniach 22-23 listopada 2019 roku.

Czytaj dalej >