Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stypendium socjalne 

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym każdego roku akademickiego, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów począwszy od dnia 1 października.

Natomiast w przypadku, gdy student rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia w semestrze letnim, wówczas powinien złożyć wniosek w dziekanacie wydziału począwszy od dnia 1 marca. 

W przypadku, gdy student złoży wniosek do ostatniego dnia miesiąca włącznie, po spełnieniu warunków, stypendium zostanie przyznane od miesiąca w którym wniosek został złożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym student dostarczył komplet wymaganych dokumentów, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium socjalne -  może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium; wzór wniosku określa druk PM-01.

W przypadku przedstawiania dochodów członków rodziny studenta, wymagane jest złożenie druku PM-06 - Klauzula informacyjna RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb postępowania w sprawie stypendium socjalnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Warunkiem uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest spełnienie kryteriów niezbędnych do uzyskania stypendium socjalnego. Do zdarzeń szczególnie uzasadniających przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które z uwagi na swój charakter są rozciągnięte w czasie.

Wniosek (druk PM-1) powinien zawierać dane dotyczące:

 1. studenta występującego o przyznanie stypendium socjalnego, w tym: imię, nazwisko, numer albumu, stan cywilny, numer Pesel, a w przypadku gdy nie nadano numeru Pesel – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i nr rachunku bankowego;
 2. małżonka studenta, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer Pesel, a w razie gdy nie nadano numeru Pesel – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa, stan cywilny;
 3. rodziców studenta, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer Pesel, a w razie gdy nie nadano numeru Pesel - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa, stan cywilny;
 4. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w pkt 1 oraz pkt 3, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer Pesel, a w razie gdy nie nadano numeru Pesel – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, stopień pokrewieństwa, stan cywilny.

Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny, zawierające informacje o dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w ust. 20 Regulaminu świadczeń dla studentów, dotyczące każdego członka rodziny; wzór oświadczenia określa druk PM-01/1;
 3. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłacanego podatku,

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 18 Regulaminu świadczeń dla studentów;

 1. inne dokumenty, w tym oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego:
 1. prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treści ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pchodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 5. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 6.  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 1. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły,
 2. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 3. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,
 4. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium, o którym mowa w § 2  ust. 18 Regulaminu świadczeń dla studentów; wzór oświadczenia określa druk PM-01/2,
 6. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 7.  umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 8. oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 Regulaminu świadczeń o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych; wzór oświadczenia określa druk PM-01/3,
 9. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne; wzór oświadczenia określa druk PM-01/4,
 10. dokument, w tym świadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 11. dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium, o którym mowa w § 2  ust. 18 Regulaminu świadczeń dla studentów,
 12. dokument, wtym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium, o którym mowa w § 2  ust. 18 Regulaminu świadczeń dla studentów,
 13. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości stypendium socjalnego będącego przedmiotem wniosku.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 11 pkt 1 lit. d Regulaminu Świadczeń dla studentów;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 Regulaminu Świadczeń dla studentów, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student, o którym mowa w ust. 7 Regulaminu świadczeń dla studentów, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

09 październik 2020
Legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 roku
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępnymi na stronie:
 
https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r  legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności do dnia 29 listopada 2020 roku (nie dotyczy legitymacji wydanych w roku akademickim 2020/2021 studentom pierwszego roku studiów).
Czytaj dalej >
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >
15 wrzesień 2020
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym). Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii. Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie realizacji zajęć na uczelni. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywał przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Czytaj dalej >