Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne
Szerokie informacje na temat jedno semestralnych studiów w jednej z politechnik, bądź w niektórych akademiach oraz niezbędne druki można uzyskać z: www.kaut.agh.edu.pl

Studia można odbywać na podstawie porozumienia podpisanego przez JM Rektora ATH i zatwierdzonego przez Senat ATH. Czas trwania studiów poza naszą uczelnią wliczany jest do toku studiów w Akademii.

 
Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu: wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia, ułatwienie krajowej wymiany studentów.

§ 1
Założenia ogólne systemu MOSTECH:
 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.
 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów.
 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.
§ 2
Procedury wymiany:
 1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.
 2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:
  • do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,
  • do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,
  • uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,
  • KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,
  • studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,
  • po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.
§ 3
Realizacja programu studiów i zasady zaliczania:
 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.
§ 4
Warunki uczestnictwa studentów w wymianie:
 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.
 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.
 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.
§ 5
Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.
 
§ 6
Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.
 
§ 7
Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.
 
§ 8
 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.
 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach i za zgodą KRPUT.

 

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

 • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
 • Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie
 • Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
 • Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 • Rektor Politechniki Białostockiej
 • Rektor Politechniki Częstochowskiej Rektor Politechniki Gdańskiej
 • Rektor Politechniki Koszalińskiej
 • Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Rektor Politechniki Lubelskiej
 • Rektor Politechniki Łódzkiej
 • Rektor Politechniki Opolskiej Rektor Politechniki Poznańskiej
 • Rektor Politechniki Radomskiej
 • Rektor Politechniki Rzeszowskiej
 • Rektor Politechniki Szczecińskiej
 • Rektor Politechniki Śląskiej
 • Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
 • Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Rektor Politechniki Wrocławskiej
 • Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >