Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2019/2020
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Kwestie przyznania stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują następujące akty prawne:

Na podstawie art. 287 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, o których mowa w art. 360 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem stypendium ministra może otrzymać wybitny młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

W/w doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium ministra przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi ATH za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium doktorant składa wniosek zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów potwierdzających osiągnięcia określone w § 6 ust. 2 w/w rozporządzenia w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału.

Forma, zgodnie z którą doktorant powinien przekazać wniosek wraz z dokumentacją, generator wniosku oraz pozostała dokumentacja w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Do wniosku doktorant dołącza:

 • oświadczenie potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych.

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Kwestie przyznania stypendiów ministra dla studentów regulują następujące akty prawne:

Zgodnie z w/w rozporządzeniem stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium ministra przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi ATH za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium student składa wniosek zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów potwierdzających osiągnięcia określone w § 6 ust.1 w/w rozporządzenia w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału.

Forma, zgodnie z którą student powinien przekazać wniosek wraz z dokumentacją, generator wniosku oraz pozostała dokumentacja w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Do wniosku student dołącza:

 • oświadczenie potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych.

V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Ogónopolskiej Sesji Kół Naukowych w dniach 22-23 listopada 2019 roku.

Czytaj więcej...

Inżynier Mistrz Pitchingu

Prezydium Forum Uczelni Technicznych ma zaszczyt zaposić do udziału w nowym projekcie "Inżynier Mistrz Pitchingu - zachęć partnerów do współpracy przy projekcie naukowym", który na ma celu przygotowywanie przedstawicielui Kół Naukowych do prezentowania swoich projektów w formie krótkich prezentacji biznesowych.

Czytaj więcej...

Eurostudent VII Ogólnoeuropejski projekt badawczy

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!

Czytaj więcej...

Konkurs o nagrodę Siemensa

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się XXIV edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych 

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej

W imieniu ealizatorów Projektu "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) przekazujemy informację o nowych możliwościach finansowania kształcenia osób dorosych.

Czytaj więcej...

VI Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów (e-Technologies in Engineering Education)

Czytaj więcej...

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Czytaj więcej...

Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Decyzje podejmowane w sprawach związanych z tokiem studiów

1) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

    [pobierz plikj

2) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
   od decyzji wydanej przez Dziekana Wydziału

   [pobierz plikj


Decyzje podejmowane w sprawach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

1) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez Wydziałową Komisję Stypendialną
 
  [pobierz plik]

2) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez Odwoławczą Komisję Stypendialną
   
[pobierz plik]

3) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez 
Dziekana Wydziału
    [pobierz plik]

4) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
    od decyzji wydanej przez Rektora
 
  [pobierz plik]
12 sierpień 2019
Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 z wyłączeniem art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej student może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.
Czytaj dalej >
12 sierpień 2019
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 21 października 2019r.

Czytaj dalej >
17 czerwiec 2019
V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Ogónopolskiej Sesji Kół Naukowych w dniach 22-23 listopada 2019 roku.

Czytaj dalej >