Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Wszystkie zajęcia dydaktyczne zostały odwołane od 12 marca br. do odwołania. Informacja o przywróceniu zajęć zostanie podana do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych.
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia  23 kwietnia 2020r.
 
18 kwietnia 2020 r. - wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/wieksza-dostepnosc-wsparcia-finansowego-dla-studentow-i-doktorantow
 
 
Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2020r.
 
Informacja dotycząca zasad przyznawania świadczeń dla studentów w okresie zawieszenia zajęć na Uczelni w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, spowodowanym wirusem COVID-19.
 
W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 ze względu na szczególne warunki, w jakich funkcjonuje Uczelnia, zostają wprowadzone nadzwyczajne regulacje dotyczące składania wniosków i przyznawania niżej wymienionych świadczeń dla studentów.
 1. Stypendium socjalnego – wniosek druk PM-01;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych – wniosek druk PM-02;
 3. Zapomogi – wniosek druk PM-03;
 4. Stypendium rektora – wniosek druk PM-04 (w semestrze letnim o stypendium rektora mogą ubiegać się włącznie studenci, którzy rozpoczynają pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia od semestru letniego).
 
Szczegółowe informacje w sprawie wymienionych powyżej świadczeń oraz wzory wniosków do pobrania dostępne są na stronie:
 
Poniżej znajduje się skrócona informacja na temat zmienionych procedur.
 
W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dopuszcza się złożenie wniosku w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi  wraz z załącznikami elektronicznie za pomocą e-maila.
Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać jako skan dokumentu lub zdjęcia, wykonanych w bardzo dobrej jakości. Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać wyłącznie z Uczelnianych kont e-mail studentów*) bezpośrednio na poniżej wskazane adresy e-mail osób upoważnionych do administracyjnego przetwarzania wniosków na Wydziałach:
 1. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Wydział Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Wydział Zarządzania i Transportu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Wydział Humanistyczno-Społeczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Wydział Nauk o Zdrowiu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Po wznowieniu zajęć dydaktycznych na Uczelni, student jest zobowiązany dostarczyć do właściwego Dziekanatu Wydziału oryginały wniosku wraz z załącznikami, których skany zostały przez niego wcześniej przesłane w wersji elektronicznej.
 
W obecnej sytuacji Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna będą działały w sposób zdalny, by maksymalnie przyspieszyć rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń.
 
Wnioski w sprawie świadczeń dla studentów będą rozpatrywane indywidualnie na podstawie dotychczasowych zasad. Możliwe będzie także wydłużanie studentom zgłaszającym taką potrzebę terminów na uzupełnienie postępowania dowodowego oraz uwzględnianie dokumentów będących w posiadaniu Uczelni (np. przy rozpatrywaniu wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 będą brane pod uwagę dokumenty o jego dochodach będących podstawą przyznania stypendium na semestr zimowy, jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa zmianie).
 
Ponadto z uwagi na nadzwyczajne okoliczności związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, Ministerstwo Szkolnictwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło na swojej stronie:
https://www.studia.ath.bielsko.pl/index.php/aktualnosci/informacje/423-stypendia-dla-studentow-w-roku-akademickim-2019-2020 możliwość otrzymania zapomogi przez studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej stanem zagrożenia  epidemicznego.
 
W związku z powyższą rekomendacją Ministerstwa, studenci będą mogą otrzymać w Uczelni zapomogę z tego tytułu z funduszu stypendialnego.
W tej sytuacji, podstawą wnioskowania o przyznanie zapomogi może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
Zdarzenia uzasadniające przyznanie zapomogi wymagają udokumentowania (np. wypis ze szpitala, wypowiedzenie pracy, itp.).
Aby uzyskać zapomogę należy złożyć wniosek (druk PM-03) dostępny na stronie: https://www.studia.ath.bielsko.pl/index.php/aktualnosci/informacje/423-stypendia-dla-studentow-w-roku-akademickim-2019-2020.
 
Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
 
W przypadku dodatkowych pytań proszę zwracać się za pomocą e-maila do pracowników właściwego Dziekanatu Wydziału, których adresy zostały zamieszczone w treści informacji powyżej.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej, znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów ATH, który dostępny jest na stronie:
 
 
*) dotyczy kont w domenie @student.ath.bielsko.pl – instrukcja aktywacji konta dostępna jest na stronie:  https://aci.ath.bielsko.pl/poczta-office-365/
 
 
 
Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 18 marca 2020r.
 
Informacja w sprawie wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów 
Pomimo czasowego odwołania działalności dydaktycznej prowadzonej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wynikającego z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego (Zarządzenie nr 1380/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 marca 2020 roku​) informuję, że na chwilę obecną świadczenia dla studentów i doktorantów nie są zagrożone i będą wypłacane terminowo.

 

Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 12 marca 2020r.

W związku z Zarządzeniem Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, dotyczącym odwołania działalności dydaktycznej prowadzonej przez Uczelnię, w tym również kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich, organizowanych w ramach Uczelni, uprzejmie informuję, że w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej zmianie ulega termin złożenia wniosków w sprawie przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora z dnia 20 marca 2020r. na dzień 24 kwietnia 2020r.
 
W związku z powyższym studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie w/w świadczeń od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, mają możliwość złożenia wniosku w dziekanacie wydziału wyłącznie w terminie od 15 – 24 kwietnia 2020r.
 
Jednocześnie informuję, że w przypadku przyznania w/w świadczeń od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, świadczenia te będą wypłacone z wyrównałem od miesiąca marca 2020r.

 

Świadczenia dla studentów ATH w roku akademickim 2019/2020
 

Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 21 października 2019r. W przypadku, gdy student złoży wniosek do ostatniego dnia miesiąca włącznie, po spełnieniu warunków, stypendium zostanie przyznane od miesiąca w którym wniosek został złożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym student dostarczył komplet wymaganych dokumentów, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Student, który rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, w przypadku ubiegania się o przyznanie w/w świadczeń powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie o dnia 20 marca 2020r. 

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających – uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, a w przypadku studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - uzyskanie nagrody laureata lub finalisty olimpiady lub uzyskanie medalu w danym sporcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019r.

Student który rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium rektora powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie o dnia 20 marca 2020r. 

W sprawie przyznania stypendium rektora powyższe terminy są ostateczne, zarówno w sprawie złożenia wniosku jak i dokumentów potwierdzających uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych. Uzupełnianie wniosku w sprawie stypendium rektora w jakiejkolwiek postaci po dniu 21 października 2019 r. i 20 marca  2020r. (dotyczy studenta, który rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020) nie będzie uwzględniane.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendiów zostały ustalone w porozumieniu z Samorządu Studenckim i Samorządem Doktorantów
w miesiącu październiku 2019r. Decyzja podjęta została w ramach środków funduszu stypendialnego dla studentów będącego w dyspozycji Uczelni.


1. STYPENDIUM SOCJALNEmoże otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium; wzór wniosku określa druk PM-01.

W przypadku przedstawiania dochodów członków rodziny studenta, wymagane jest złożenie druku PM-06 - Klauzula informacyjna RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb postępowania w sprawie stypendium socjalnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Warunkiem uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest spełnienie kryteriów niezbędnych do uzyskania stypendium socjalnego. Do zdarzeń szczególnie uzasadniających przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które z uwagi na swój charakter są rozciągnięte w czasie.

2. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511,1000 i 1076) na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-02.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej, niż przez okres 6 lat.

3. ZAPOMOGI – może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-03.

Podstawą przyznania zapomogi jest wystąpienie zdarzeń mających kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które występują nagle i losowo lub w sytuacji nielosowej. Zdarzenia uzasadniające przyznanie zapomogi wymagają udokumentowania. Zapomoga może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

 4. STYPENDIUM REKTORA –  może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym na wniosek złożony do Rektora /Odwoławczej Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-04/1.

Student studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Student studiów drugiego stopnia, który spełnił wyżej wymienione kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.

Stypendium rektora otrzymuje również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
  o którym mowa w przepisach o sporcie

na wniosek złożony do Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-04/2.

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej od roku akademickiego 2019/2020 określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

23 czerwiec 2020
Zostań ambasadorem Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny program dla studentów i doktorantów Waszych uczelni.
To program pionierski, a efekty posłużą nie tylko administracji publicznej, ale całemu społeczeństwu.
To może być również niezwykła przygoda, która może zakończyć się nawet nawiązaniem stałej współpracy, a może nawet pracy zawodowej.
 
Zostań ambasadorem Ministerstwa Finansów na swojej uczelni
 
· Od 8 czerwca 2020 r., studenci i doktoranci mogą zgłaszać się do pierwszej edycji programu Ministerstwa Finansów (MF) – Ambasadorzy MF.
· To pionierski program instytucji publicznej, w którym ambasadorzy będą częścią drużyny MF.
· Na wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca.
 
Uczestnicy programu będą m. in.:
· współpracować przy promocji MF na uczelniach oraz programów i staży wśród studentów,
· brać udział w wydarzeniach organizowanych przez MF i targach pracy,
· przybliżać zainteresowanym studentom i doktorantom zasady rekrutacji oraz możliwości podjęcia pracy w MF,
· korzystać z dedykowanych szkoleń,
· współpracować z ekspertami MF przy badaniach i publikacjach,
· poznawać Ministerstwo Finansów „od kuchni”.
 
Program trwa semestr, z możliwością przedłużenia współpracy:
· edycja jesienna - od 1 sierpnia do 31 stycznia,
·edycja wiosenna - od 1 lutego do 31 lipca.
 
Jak aplikować
Wystarczy, że do 30 czerwca 2020 r. wypełnisz formularz.
Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Najlepsi zostaną naszymi ambasadorami.
 
Regulamin Ambasodorzy MF
 
Czytaj dalej >
02 czerwiec 2020
Informacja w sprawie uczelnianego adresu emailowego studenta
Informuję, że każdy STUDENT studiujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  we wszelkich sprawach jest zobowiązany komunikować się z pracownikami uczelni korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej studenta.
13 marzec 2020
Ważność Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
Informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 roku wydał Rozporządzenie (poz. 420) o przedłużeniu ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do 31 maja 2020 roku. W związku z powyższym oraz na podstawie Zarządzenia Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, zalecam odłożenie prolongaty legitymacji na maj 2020 roku.
 
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH
Czytaj dalej >