Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia słowiańska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Ważne informacje dotyczące świadczeń dla doktorantów

Świadczenia dla doktorantów ATH w roku akademickim 2020/2021

Do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 z wyłączeniem art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Student w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 października 2020r. W przypadku, gdy student złoży wniosek do ostatniego dnia miesiąca włącznie, po spełnieniu warunków, stypendium zostanie przyznane od miesiąca w którym wniosek został złożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym student dostarczył komplet wymaganych dokumentów, bez wyrównania za poprzednie miesiące.


Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających – uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020r.

W sprawie przyznania stypendium rektora powyższy termin jest terminem ostatecznym, zarówno w sprawie złożenia wniosku jak i dokumentów potwierdzających uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych. Uzupełnianie wniosku w sprawie stypendium rektora w jakiejkolwiek postaci po dniu 20 października 2020 r. nie będzie uwzględniane.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń, które będą obowiązywać w roku akademickim 2020/2021 zostaną podane do wiadomości po uzgodnieniu z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktorantów. Decyzja w sprawie wysokości dochodu oraz wysokości świadczeń podjęta będzie w ramach środków funduszu stypendialnego będącego w dyspozycji Uczelni.

1. STYPENDIUM SOCJALNE -  może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium; wzór wniosku określa druk PM-01.

W przypadku przedstawiania dochodów członków rodziny studenta, wymagane jest złożenie druku PM-06 - Klauzula informacyjna RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb postępowania w sprawie stypendium socjalnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Warunkiem uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest spełnienie kryteriów niezbędnych do uzyskania stypendium socjalnego. Do zdarzeń szczególnie uzasadniających przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które z uwagi na swój charakter są rozciągnięte w czasie.

2. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) na wniosek złożony
do Rektora/Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-02.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej, niż przez okres 6 lat.

3. ZAPOMOGI – może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-03.

Podstawą przyznania zapomogi jest wystąpienie zdarzeń mających kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które występują nagle i losowo lub w sytuacji nielosowej. Zdarzenia uzasadniające przyznanie zapomogi wymagają udokumentowania. Zapomoga może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

4. STYPENDIUM REKTORA – może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym na wniosek złożony do Rektora /Odwoławczej Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-04/1.

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 
 
Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 18 marca 2020r.
 
Informacja w sprawie wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów 
Pomimo czasowego odwołania działalności dydaktycznej prowadzonej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wynikającego z wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego (Zarządzenie nr 1380/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 marca 2020 roku​) informuję, że na chwilę obecną świadczenia dla studentów i doktorantów nie są zagrożone i będą wypłacane terminowo."

 

Świadczenia dla doktorantów ATH w roku akademickim 2019/2020

Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 z wyłączeniem art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).

W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej student może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 21 października 2019r. W przypadku, gdy student złoży wniosek do ostatniego dnia miesiąca włącznie, po spełnieniu warunków, stypendium zostanie przyznane od miesiąca w którym wniosek został złożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym student dostarczył komplet wymaganych dokumentów, bez wyrównania za poprzednie miesiące.


Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających – uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, a w przypadku studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - uzyskanie nagrody laureata lub finalisty olimpiady lub uzyskanie medalu w danym sporcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019r.

W sprawie przyznania stypendium rektora powyższy termin jest ostateczny, zarówno w sprawie złożenia wniosku jak i dokumentów potwierdzających uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych. Uzupełnianie wniosku w sprawie stypendium rektora w jakiejkolwiek postaci po dniu 21 października 2019 r. nie będzie uwzględniane.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendiów zostaną ustalone w porozumieniu z Samorządu Studenckim i podane do wiadomości w miesiącu październiku 2019r. Decyzja podjęta będzie w ramach środków funduszu stypendialnego dla studentów będącego w dyspozycji Uczelni.

1. STYPENDIUM SOCJALNE -  może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium; wzór wniosku określa druk PM-01.

W przypadku przedstawiania dochodów członków rodziny studenta, wymagane jest złożenie druku PM-06 - Klauzula informacyjna RODO w sprawie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb postępowania w sprawie stypendium socjalnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Warunkiem uzyskania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest spełnienie kryteriów niezbędnych do uzyskania stypendium socjalnego. Do zdarzeń szczególnie uzasadniających przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które z uwagi na swój charakter są rozciągnięte w czasie.

2. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511,1000 i 1076) na wniosek złożony
do Rektora/Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-02.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej, niż przez okres 6 lat.

3. ZAPOMOGI – może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-03.

Podstawą przyznania zapomogi jest wystąpienie zdarzeń mających kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które występują nagle i losowo lub w sytuacji nielosowej. Zdarzenia uzasadniające przyznanie zapomogi wymagają udokumentowania. Zapomoga może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

4. STYPENDIUM REKTORA – może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie
co najmniej na poziomie krajowym na wniosek złożony do Rektora /Odwoławczej Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-04/1.

Student studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Student studiów drugiego stopnia, który spełnił wyżej wymienione kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej od roku akademickiego 2019/2020 określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Ważne informacje dotyczące świadczeń dla studentów

Świadczenia dla studentów ATH w roku akademickim 2020/2021
 

Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 października 2020r. W przypadku, gdy student złoży wniosek do ostatniego dnia miesiąca włącznie, po spełnieniu warunków, stypendium zostanie przyznane od miesiąca w którym wniosek został złożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym student dostarczył komplet wymaganych dokumentów, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Student, który rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, w przypadku ubiegania się o przyznanie w/w świadczeń powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie o dnia 22 marca 2021r. 

Czytaj więcej...

Kredyty i pożyczki studenckie

1.   Informacje o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019
https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie
 
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002468/O/D20182468.pdf
 

Inne stypendia

Inne stypendia
 1. Stypendium asystenta - stażysty
  Pobierz plik / Uchwala-640.doc
   
 2. Stypendium sportowe Rektora ATH
  Pobierz plik / Zarzadzenie-262.doc
   
 3. Stypendium doktoranckie
  Pobierz plik (Zarządzenie-923)
 4. Pobierz plik (Wniosek Styp Doktor I Rok St.)
  Pobierz plik (Wniosek Styp Doktor II i kol Lata St.)
   
 5. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Pobierz plik (Zarządzenie-922)
  Pobierz plik (Wniosek Zw Styp Doktor I Rok St.)
  Pobierz plik (Wniosek Zw Styp Doktor II i kol Lata St.)

Zakwaterowanie w Domu Studenckim Uczelni

Zakwaterowanie w Domu Studenckich Uczelni w roku akademickim 2020/2021

Student, któremu przyznane zostanie miejsce w Domu Studenckim Uczelni powinien dokonać formalności z tym związanych w terminach ustalonych w Regulaminie Domu Studenta ATH.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca w Domu Studenckim, student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o rezygnacji właściwy Dziekanat oraz Administrację Domu Studenta.

Wnioski do pobrania:
 1. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Uczelni
  Pobierz plik / druk-PM-05

Zapomogi

Zapomogi

Zapomogi – może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-03.

Podstawą przyznania zapomogi jest wystąpienie zdarzeń mających kluczowe znaczenie dla przebiegu jakości życia studenta, które występują nagle i losowo lub w sytuacji nielosowej. Zdarzenia uzasadniające przyznanie zapomogi wymagają udokumentowania. Zapomoga może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej od roku akademickiego 2019/2020 określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek (DNiSS PM-13) wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018r. Wniosek doktorant składa w Dziekanacie Wydziału. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (DNiSS PM-02/D) o niepobieraniu stypendium dla najlepszych doktorantów na więcej niż jednym kierunku studiów. 

W sprawie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów powyższy termin jest ostateczny. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane również na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

 1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;
 2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
 3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez cały okres studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów nie przysługują.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowy regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH [pobierz]

Stypendium rektora

Stypendium rektora

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających – uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, a w przypadku studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - uzyskanie nagrody laureata lub finalisty olimpiady lub uzyskanie medalu w danym sporcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października każdego roku, z wyjątkiem studenta, który rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów II stopnia od semestru letniego, w tym przypadku termin złożenia wniosku ustala się na dzień 20 marca każdego roku.

W sprawie przyznania stypendium rektora powyższe terminy są terminami ostatecznymi, zarówno w sprawie złożenia wniosku jak i dokumentów potwierdzających uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych. Uzupełnianie wniosku w sprawie stypendium rektora w jakiejkolwiek postaci po dniu 20 października każdego roku i  20 marca każdego roku nie będzie uwzględniane.

Stypendium rektora – może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym na wniosek złożony do Rektora /Odwoławczej Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-04/1. Student studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Student studiów drugiego stopnia, który spełnił wyżej wymienione kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.

Stypendium rektora otrzymuje również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

na wniosek złożony do Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-04/2. Wykaz olimpiad przedmiotowych o zasiągu ogólnopolskim, określa odrębna Uchwała Senatu ATH.

Podstawą ustalenia punktacji za wyróżniające wyniki w nauce dla studenta, jest średnia ocen i punktacja za dodatkową aktywność.

Średnią ocen większa lub równą 4,00 przelicza się na punkty. Liczba uzyskanych punktów równa jest wysokości średniej ocen liczonej z dwoma miejscami po przecinku. Jeśli student uzyskał średnią ocen mniejszą niż 4,00, wówczas uzyskuje 0 pkt.

Średnią ocen, oblicza się zgodnie z Regulaminem Studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dokładnością do 0,01.

W średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów zakwalifikowanych przez Uczelnię jako różnice programowe.

Średnią ocen w skali, w której najwyższą oceną jest 6,00 lub 5,50 przelicza się następująco:

 1. przy skali o najwyższej ocenie 6,00 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,2;
 2. przy skali o najwyższej ocenie 5,50 – średnią ocen uzyskaną przez studenta dzieli się przez współczynnik 1,1.

W przypadku studiów pierwszego stopnia, na których ostatni rok studiów składa się tylko z jednego semestru, do przyznania stypendium rektora bierze się pod uwagę średnią ocen tylko z ostatniego semestru studiów.

Średnia ocen uzyskana na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia musi być udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, w której student ukończył studia pierwszego stopnia.

Wyróżniające wyniki w nauce przelicza się na punkty uwzględniając średnią ocen oraz rodzaje aktywności wymienione w tabeli nr 1. Student, może uzyskać maksymalnie 10 punktów, tj. 5 punktów za średnią ocen i 5 punktów za wszystkie zaprezentowane rodzaje aktywności.

Osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym przelicza się na punkty, zgodnie odpowiednio z tabelą nr 2 tabelą nr 3 i tabelą nr 4. Student, o którym mowa w ust. 1, może uzyskać maksymalnie po 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć, tj. naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Punktowy wynik (P) osiągnięć studenta,  ustalany jest wg wzoru:

P = ww + n + a + s,

gdzie,

ww- liczba punktów uzyskanych za wyróżniające wyniki w nauce;

n – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe,

a – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia artystyczne,

s – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia sportowe.

Maksymalny punktowy wynik osiągnięć studenta (P) wynosi 25.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów uzyskało tę samą liczbę punktów, studenci ci uzyskują wspólny numer na liście rankingowej.

Jeśli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż 10, a na pierwszej pozycji listy rankingowej znalazła się więcej niż jedna osoba, stypendium nie przyznaje się z uwagi na zapis ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów.

Jeśli na kierunku studiów przekroczona zostanie liczba stypendiów określona w ust. 5 Regulaminu świadczeń dla studentów, listę rankingową pomniejsza się o osoby z końca listy o najmniejszej tej samej liczbie punktów, w przypadku uzyskania przez nich jednakowej liczby punktów.

 

Punktację za aktywności zaliczanych do wyróżniających wyników w nauce przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

L.p.

Rodzaje aktywności – wyróżniające wyniki w nauce

Liczba punktów za każde pojedyncze wyróżnienie

1

Nowe stanowisko lub program komputerowy do zajęć dydaktycznych (wraz z instrukcją laboratoryjną lub projektową)

1,00

2

Członkostwo w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej

0,70

3

Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim

0,50

4

Organizacja obozu naukowego o zasięgu ogólnopolskim*)

0,50

5

Odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr (np. ERASMUS) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, które miały zostać zrealizowane na wyjeździe

0,50

6

Praktyki lub staże zawodowe w projektach unijnych trwające minimum 14 dni z wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy

0,40

7

Aktywny udział w komisjach lub zespołach powołanych przez rektora/organ uczelni (potwierdzony zaświadczeniem przewodniczącego komisji/zespołu)

0,20

8

Aktywna praca w kole naukowym (pełnienie funkcji, organizacja zebrań)

0,20

9

Czynny udział w imprezach o charakterze promocyjnym, budujących pozytywny wizerunek uczelni, np. Festiwal Nauki i Sztuki, Dni Otwarte, Dziewczyny na Politechniki, Noc Naukowców, wykłady dla szkół średnich i inne (za udział w każdej z imprez)

0,20

*) Obóz naukowy o zasięgu ogólnopolskim oznacza przedsięwzięcie zorganizowane przez koło naukowe lub inną studencką grupę inicjatywną, które odbywa się  poza siedzibą Uczelni w okresie co najmniej pięciu dni. W wydarzeniu tym biorą udział studenci z innych uczelni. Obóz powinien posiadać program naukowy, opiekuna naukowego, dokumentację wskazującą na zrealizowanie programu naukowego.

Zasady potwierdzania rodzajów aktywności wymienionych w tabeli nr 1 są następujące:

 1. rodzaj aktywności wymienionej w pozycji 1 tabeli nr 1: a) dyplom, lub b) zaświadczenie organizatora;
 2. rodzaj aktywności wymienionych w pozycjach 2-4 tabeli nr 1: potwierdzenie opiekuna naukowego lub organizatora konferencji/obozu, z opisem zaangażowania (rodzaj obowiązków);
 3. rodzaj aktywności wymienionych w pozycjach 5-8 tabeli nr 1: a) dyplom, b) certyfikat, c) list gratulacyjny, d)  zaświadczenia, e) inne;
 4. rodzaj aktywności wymienionych w pozycji 9 tabeli 1: potwierdzenie głównego organizatora z opisem zaangażowania.

 

Punktację za osiągnięcia naukowe przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

L.p.

Rodzaj osiągnięcia naukowego

Liczba punktów
za każde pojedyncze osiągnięcie

1

Artykuł naukowy w czasopiśmie wymienionym w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (autorstwo lub współautorstwo)

3,00

2

Artykuł naukowy w j. polskim lub obcym opublikowany w innym czasopiśmie naukowym (autorstwo lub współautorstwo)

1,00

3

Recenzowana publikacja książkowa w języku obcym  (autorstwo lub współautorstwo)

4,00

4

Recenzowana publikacja książkowa w języku polskim  (autorstwo lub współautorstwo)

2,00

5

Rozdział w książce recenzowanej w j. obcym (autorstwo lub współautorstwo)

1,50

6

Rozdział w książce recenzowanej w j. polskim (autorstwo lub współautorstwo)

1,00

7

Publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym

0,50

8

Referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej

0,70

9

Referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej

0,50

10

Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję międzynarodową

0,60

11

Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję ogólnopolską

0,40

12

Nagroda lub wyróżnienie w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej

0,80

13

Nagroda lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej

0,70

14

Udokumentowany udział w projektach badawczych, grantach wynikający ze współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej lub inną uczelnią z wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy

1,50

15

Dokonanie i zgłoszenie w urzędzie patentowym RP wynalazku, wzoru naukowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

3,00

W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe wymienione w pozycjach 8-11 tabeli nr 2 i uzyskane w zakresie tego samego tematu, punktów nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę najwyżej punktowane osiągnięcie.

Zasady potwierdzania osiągnięć naukowych wymienionych w tabeli nr 2 są następujące:

1) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 1-7 tabeli nr 2: a) kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany), lub b) zaświadczenie wydawcy;

2) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 8-11 tabeli nr 2: a) materiały pokonferencyjne - kopia stron zawierających publikowane streszczenia referatów i posterów z nazwiskiem autora, tytułem wystąpienia, nazwą i terminem konferencji,  lub b) zaświadczenie organizatora; 

3) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 12-13 tabeli nr 2: a) dyplom, lub b) zaświadczenie organizatora;

4) rodzaj osiągnięcia wymienionego w pozycji 14 tabeli nr 2: a) zaświadczenie kierownika programu lub projektu, lub b) zaświadczenie Uczelni;

5) rodzaj osiągnięć wymienionego w pozycji 15 tabeli nr 2: a) wyciąg z ewidencji patentowej, lub b) zaświadczenie kierownika zespołu.

 

Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

L.p.

Rodzaj osiągnięcia artystycznego

Liczba punktów za każde pojedyncze osiągnięcie

1

Indywidualna publikacja dzieł artystycznych (album, płyta, tomik poezji  itp.)

3,00

2

Zespołowa publikacja dzieł artystycznych (album, płyta)

1,50

3

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie  międzynarodowym - indywidualnie

2,00

4

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie międzynarodowym – zespołowo

1,00

5

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim - indywidualnie

1,00

6

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim - zespołowo

0,50

7

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/spektaklu o utrwalonym prestiżu artystycznym - indywidualnie

0,50

8

Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/spektaklu  o utrwalonym prestiżu artystycznym - zespołowo

0,20

9

Organizacja, wystaw, festiwali lub przeglądów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej

0,50

 10

Organizacja, wystaw, festiwali lub przeglądów o randze lokalnej i uczelnianej

0,20

  11

Indywidualna prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym

0,40

  12

Zespołowa prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym

0,20

  13

Prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce
o utrwalonym prestiżu artystycznym

0,50

  14

Udział w spektaklu teatralnym, rodzaju sztuki widowiskowej (np. przedstawienie dramatyczne, opera, operetka, balet, pantomima, teatr plastyczny)

0,40

Za osiągnięcie artystyczne uznaje się osiągnięcie w zakresie: literatury, malarstwa, grafiki, rzeźby, sztuki użytkowej, fotografii, filmu, teatru, muzyki, tańca.

Punktów za osiągnięcia artystyczne o tej samej tematyce, prezentowanych w pozycjach 3-8 tabeli nr 3, nie sumuje się. Należy wybrać jedno najwyżej punktowane. 

W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia artystyczne wymienione w pozycji 14 tabeli nr 3 i uzyskane w zakresie tego samego tematu, punktów nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę osiągnięcie tylko jeden raz.

Zasady potwierdzania osiągnięć artystycznych wymienionych w tabeli nr 3 są następujące:

1) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 1-2: a) zaświadczenie wydawcy, lub b) kopia stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania oraz numer ISBN/ISSN (jeśli został nadany);

2) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 3-8: a) dyplom, certyfikat, lub b) zaświadczenie organizatora;

3) rodzaj osiągnięć wymienionych w pozycjach 9-14: potwierdzenie kierownika artystycznego lub głównego organizatora z opisem zaangażowania (rodzajem obowiązków).

 

Punktację za osiągnięcia sportowe przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

L.p.

Osiągnięcia sportowe – ranga zawodów

Punktacja za uzyskane miejsce

miejsce

1

miejsce

2

miejsce

3

miejsce

4

miejsce

5

udział

1

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy lub Uniwersjada

5,00

4,90

4,80

4,70

4,60

4,00

2

Akademickie Mistrzostwa Świata lub Akademickie Mistrzostwa Europy

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

3,00

3

Mistrzostwa Polski

4,00

3,90

3,80

3,70

3,60

2,50

4

Akademickie Mistrzostwa Polski

3,90

3,80

3,70

3,60

3,50

0,50

5

Akademickie Mistrzostwa Śląska (indywidualnie)

3,00

2,90

2,80

-

-

-

6

Akademickie Mistrzostwa Śląska (zespołowo)

2,50

2,40

2,30

-

-

-

7

Czynny udział w grach zespołowych I i II ligi

-

-

-

-

-

1,50

8

Czynny udział w grach zespołowych III ligi

-

-

-

-

-

1,00

 

Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, ze. zm.).

Rodzaje osiągnięć wymienione w tabeli nr 4 odnoszą się do zawodów tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych.

W danej dyscyplinie sportowej student uzyskuje punkty wyłącznie za jedno, najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe.

Osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych sumuje się.

Osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym potwierdzane są zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego.

Osiągnięcia w ramach sportu akademickiego potwierdzane są przez właściwe środowiskowe organizacje Akademickiego Związku Sportowego.

 

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium dla osób niepełnosprawnych, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 października każdego roku, z wyjątkiem studenta, który rozpoczyna pierwszy lub drugi rok studiów drugiego stopnia od semestru letniego, w tym przypadku termin złożenia wniosku ustala się na dzień 20 marca każdego roku. W przypadku, gdy student złoży wniosek do ostatniego dnia miesiąca włącznie, po spełnieniu warunków, stypendium zostanie przyznane od miesiąca w którym wniosek został złożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym student dostarczył komplet wymaganych dokumentów, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511,1000 i 1076) na wniosek złożony do Rektora/Komisji Stypendialnej; wzór wniosku określa druk PM-02.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej, niż przez okres 6 lat.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 4. częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.
 2. Orzeczenie o zaliczeniu do:
 1. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 1. Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:
 1. osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności;

Szczegółowe kryteria, tryb przyznawania, sposób ustalania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej od roku akademickiego 2019/2020 określa Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Stypendium socjalne dla doktoranta

Stypendium socjalne dla doktoranta

Stypendium socjalne może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek (DNiSS PM-07) złożony w dziekanacie wydziału wraz z kompletem wymaganych dokumentów, potwierdzających dochody doktoranta oraz członków rodziny doktoranta, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium (z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1-3 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH) dla semestru zimowego w terminie do dnia 20 października każdego roku, a dla semestru letniego do dnia 20 marca każdego roku. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumantami do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego bez wyrównania za poprzedni miesiąć. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (DNiSS PM-02/D) o niepobieraniu stypendium socjalnego na więcej niż jednym kierunku studiów.

Ponadto doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Doktorant ten może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki.

Do przyznawania stypendium socjalnego dla doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów [pobierz].

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
Szczegółowy regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów ATH [pobierz]

15 wrzesień 2020
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym). Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii. Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie realizacji zajęć na uczelni. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywał przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Czytaj dalej >
04 wrzesień 2020
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2020/2021
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2020/2021
W Akademii Techniczno-Humanistycznej student może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
 
1. Stypendium socjalne;
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3. Zapomogi;
4. Stypendium rektora.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 października 2020r. W przypadku, gdy student złoży wniosek do ostatniego dnia miesiąca włącznie, po spełnieniu warunków, stypendium zostanie przyznane od miesiąca w którym wniosek został złożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przeciwnym razie stypendium zostanie przyznane od miesiąca, w którym student dostarczył komplet wymaganych dokumentów, bez wyrównania za poprzednie miesiące.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021, zainteresowany student powinien złożyć w dziekanacie wydziału wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających – uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, a w przypadku studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - uzyskanie nagrody laureata lub finalisty olimpiady lub uzyskanie medalu w danym sporcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020r.
04 wrzesień 2020
Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021
 
Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021
Do dnia 31 grudnia 2023 r. Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na podstawie art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 z wyłączeniem art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
 
 W Akademii Techniczno-Humanistycznej student może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
 1. Stypendium socjalne;
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. Zapomogi;
 4. Stypendium rektora.